Legyőzzük a nyelvi akadályokat

Általános Üzleti Feltételek a  fordítók számára (a Fordítók és Tolmácsok Németországi Egyesületének e.V. irányvonalai alpján). Az alábbi szöveg csak a német változatnak egy szabad fordítása, bármilyen esetben a német változat irányadó.


            
1. Érvényességi terület


(a) Ezek a megbízási feltételek érvényesek a fordító, Marinkás Angéla, és az
ő megbízói közötti szerződések esetében, amennyiben nem lett valami más határozottan megegyezve, vagy pedig törvényileg kötelező módon előírva.

(b) A megrendelő Általános Üzleti Feltételei csak abban az esetben kötelezőek a fordító számára, ha a fordító azokat határozottan elismerte.

 

             2. A fordítói megbízás terjedelme


(a) A fordítás a szabályszer
ű hivatásgyakorlás alapelvei alapján lesz gondosan kivitelezve. A megbízó megkapja a fordítás szerződésben megbeszélt példányát.

 

             3. A megbízó közreműködési és felvilágosítási kötelezettségei


(a) A megbízónak id
őben kell értesítenie a fordítót a fordítás különleges kivitelezési formáiról  (fordítás az adathordozókon, példányok száma, nyomtatásra kész példányok, a fordítás külső formája stb.). Amennyiben a fordítás nyomtatási célokra szánt, a megbízónak egy korrektúralevonatot kell átadnia a fordítónak. 

(b) A megbízónak felszólítás nélkül a fordító rendelkezésére kell bocsátania olyan információkat és dokumentációkat, amelyek a fordítás kivitelezéséhez szükségesek  (a megbízó szójegyzékeit, ábráit, képeit, táblázatait,  lerövidítéseit stb. ).

(c) Olyan hibák nem terhelik a fordítót, amelyek ezen kötelességek benemtartásából származnak. 

 

             4. Szállítási határidő

 

(a) Amennyiben a fordító és a megbízó semmilyen időpontban vagy időablakban nem egyezett meg, a fordítást 17:00 óráig kell szolgáltatni a megegyezett határnapon.

(b) Amennyiben a megbízó a megbízás megadása és a szállítási határidő megegyezése után járulékos szövegrészeket ad át, a szállítási határidőben újra meg kell egyezni.

(c) Abban az esetben, ha a megbízó változásokat hajt végre az eredeti szövegen, amely már, a megrendelés teljesítésének értelmében, teljesen vagy részben, le lett fordítva, és ilyen módon a már lefordított szövegnek az átdolgozása válik szükségessé,  a szállítási határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik.

 

             5. Hiánypótlás

 

(a) Amennyiben a megbízó a fordítás kézhezkapását követő öt munkanapon belül semmilyen írásbeli panaszt nem emel, a fordítás engedélyezettnek minősül. Ebben az esetben a megbízó lemond számos olyan igényéről, amelyek a fordítás esetleges hiányosságai miatt őt megilletnék.

(b) A fordító fenntartja magának a hiánypótlási jogait. A megbízó jogosult a fordításban tartalmazott hiányosságok megszüntetésére. A hiánypótlási igényt a fordítás kézhezkapását követő öt munkanapon belül kell a megrendelőnek érvényességre juttatnia, a hiányosságok pontos megadásával.

(c) Amennyiben a megbízó ezen az 5 napos határidőn belül egy tárgyilagosan meglevő hiányt kifogásol, ebben az esetben ezt a hibát a lehető legpontosabban kell leírnia, és nekem mindenekelőtt lehetőséget kell adnia ennek utólagos kijavítására.  Ez sürgős megbízások esetére is érvényes, amelyek nagyon rövid  szállítási határidővel rendelkeznek.  Amennyiben az utólagos javítás sikertelen lenne, a megbízó jogosult az árcsökkentésre.

(d) Az utólagos javítás vagy pótlási szállítás kudarca esetén újra érvénybe lépnek a törvényes jótállási jogok, amennyiben egy másik megállapodás nem lett kötve.

(e) Stilisztikai kifogások nem minősülnek hiányosságoknak. Ez szintén érvényes a szinonímákra is, amennyiben a megbízó időben semmilyen olyan referenciaanyagot sem bocsátott rendelkezésre,  amely alapján világossá válnak a felhasználandó szinonímák a felhasznált megnevezések számára.

            

             6. Felelősségvállalás és reklamáció

 

(a) A fordító felelős a durva gondatlanságért és szándékos törvénysértésért. Az enyhe gondatlanságért való felelősség csak a szerződésbe foglalt fontos kötelességek megsértése esetén lép fel. 

 

             7. Hivatali titok


(a) A fordító elkötelezi magát amellett, hogy hallgatási kötelezettséget vállal mindazokról a tényekr
ől, amelyek neki ismeretessé váltak a megbízónak folytatott tevékenysége folyamán.

(b) A fordítónak jogában áll a fordítást vagy az ellenőrző átolvasást egy harmadik személy által végeztetnie. Ebben az esetben a fordítónak gondoskodnia kell arról, hogy a harmadik személy szintén titoktartást vállaljon a megbízóval szemben.

 

             8. Fizetés


(a) A fizetés rögtön esedékes a fordítás teljesítése után. Az átvételi határid
őnek megfelelőnek kell lennei.

(b) A fordítónak jogosultsága van, a megegyezett honorárium mellett, a ténylegesen adódott, és a megbízóval megállapodott kiadások megtérítésére. A fordító követelhet előleget a terjedelmes fordítások esetében, amely a fordítások elvégzéséhez objektíven szükséges. Megalapozott esetekben föggővé teheti a munkájának átadását a teljes honorárium kifizetésétől. 

(c) Amennyiben nincs megbeszélve a honorárium összege, ebben az esetben  a tartozás összege a szokásos módon, a szöveg fajtájától és nehézségi fokától függ. Ennél legalább a tanúk és szakértők kártérítésről szóló törvényben előadott mondatai alkalmasak és megszokottak.

(d) Abban az esetben, ha a megbízó további olyan szövegrészeket ad át a megrendelés megadása után, amelyek az eredetileg megegyezett szállítási határidőre lesznek átadva,  vagy pedig a megbízó megrövídíti a szállítási határidőt a megrendelés megadása után, a fordító megállapíthat egy  megfelelő pótdíjat. Nem állhat fenn semmilyen igény a szállítási határidő rövidítésére.

(e) Ha a megbízó a megbízás megadása után módosításokat hajt végre a kiinduló szövegen, amely már, a megbízás teljesítése érdekében, teljesen vagy részben, le lett fordítva, így  a már lefordított szövegnek egy  átdolgozása válik szükségessé, a fordító egy méltányos pótdíjat állapíthat meg. Olyan fordítási szövegrészeket, amelyek a kiinduló szövegnek a megváltoztatott megbízás teljesítése  következtében való utólagos változtatásai után tovább nem felhasználhatóak, a fordító számlába foglalhat a megbízónál.

 

             9. Tulajdonjog fenntartása és szerzői jog


(a) A fordítás a fordító tulajdona marad annak teljes kifizetéséig. A megbízó egészen addig nem rendelkezik  használati joggal.

(b) A fordító megtartja magának a szerzői jogát. 

 

             10. Alkalmazható jog


(a) A megrendelésre és minden ebb
ől adódó igényre a német jog alkalmazandó. 

(b) Ezen megbízatási feltételek hatékonysága az egyes rendelkezések jelentéktelensége és hatálytalansága által nem lesz érintve.

A fordítók Általános Üzleti Feltételei

Copyright © 2010 Angela Marinkas